Kütüphane
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması-2022

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 2022 çalışmasında sosyal ve ekonomik gelişmişliğin farklı boyutlarını temsil eden 32 değişken kullanılarak güçlü temel bileşenler analizi (GTBA) ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değerleri, sıralamaları ve kademeleri elde edilmiştir.

Batman Fıstık Üreticileri Birliği Üyelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Raporu 2021

Bu rapor 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında T.C. Dicle Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Batman Merkez, Beşiri ve Gercüş İlçeleri Antep Fıstığı Üreticileri Birliği tarafından yürütülen TRC3/20/TD/0040 referans kodlu “Batman Fıstık Üreticileri Birliği Üyelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli Danışmanlığı Projesi” çerçevesinde DETA Danışmanlık Eğitim Tan. ve Org. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

Özel Sektör Yatırımları Örnek Fizibilite Raporları
İmalat Sanayinde Kaynak Verimliliği Rehberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, “İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması” projesi kapsamında hazırlıkları tamamlanan ve seçili sektörlerde kaynak verimliliği fırsatlarını ortaya koyan sektörel rehberler yayınlanmıştır.

İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla sekiz alt sektörde yayınlanan rehberlerde kaynak verimliliği uygulamaları, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalar sunulmaktadır. “Sektör Profili”, “Üretim Süreçleri”, “Çevresel Etki Yaratan Alanlar” ve “Kaynak Verimliliği Önlemleri” olmak üzere dört temel bölümden oluşan rehberlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi Kaynak Verimliliği Rehberi 

Seramik Karo İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi  

Hazır Beton İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü Kaynak Verimliliği Rehberi

Cam ve Cam Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile Ferro Alaşımların İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Batman Gümrük Raporu

Batman Yatırım Destek Ofisis tarafından 2010 yılında dış ticaret ile ilgili kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunması yanında ilimiz ihracatçılarının sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlenen çalıştay sonucunda "Batman İli Temel İhracat Sorunları ve Gümrük Altyapı Yetersizliği Raporu" hazırlanmıştır.

Batman Kent Yoksulluk Haritası

Çalışmanın amacı Batman’da yoksul oldukları tespit edilen ailelerin içinde bulundukları sosyal, ekonomik ve kültürel durumlarını açığa çıkarmak ve yoksullukla mücadele çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma çabalarına kaynak olacak bir yoksulluk haritası oluşturmaktır.

Üçyol Ekolojik Köy Fizibilite Projesi

çyol Ekolojik Köy projesi, yıl içerisinde Hasankeyf’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri bölgede daha uzun süre tutmak ve sürdürülebilir ve yenilenebilir ekolojik yaşamı destekleyerek, uzun süreli yatırımlara kısa vadede etki etmeyi amaçlamaktadır.

Batman Hazır Giyim Raporu

Rapor kapsamında resmi kaynak taraması sonucu oluşan Türkiye geneli görünümünün yanı sıra ağırlıklı olarak Batman özelinde saha araştırmaları sonucu edinilen sektöre ilişkin mevcut duruma dayanarak ileriye dönük olası eylemlerin vurgulanması amaçlanmıştır.

Kozluk Jeotermal Sera Fizibilite Raporu
Yatırımcı Sözlüğü

Gerek yatırım süreci gerekse devlet desteklerinin sağlanması bakımından, ilk bakışta anlaşılması kolay olmayan, muğlak ve teknik bilgi gerektiren pek çok terim ve kavram kullanılmaktadır. Bu durum, zaman zaman kavramların anlaşılamamasına veya yanlış anlaşılmasına neden olmakta, bu konularda daha önce hiç tecrübesi olmayan veya teknik bilgi birikimi bulunmayan bireyler açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır.


Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, kalkınma ajanslarına bağlı olarak illerde kurulan ve illerinin yatırım ortamını geliştirmeye yönelik pek çok faaliyet icra eden Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkil bir çalışma grubu marifetiyle, işbu Yatırımlar ve Devlet Destekleri Sözlüğü hazırlanmış ve yatırımlar ve devlet destekleri konusunda uygulamada en çok kullanılan terim ve kavramlardan bazıları açıklanmıştır. Bu çalışma yapılırken, söz konusu terim ve kavramların herkesin anlayabileceği şekilde basit, öz, açık ve anlaşılır olmasına özellikle dikkat ve özen gösterilmiştir.

Batman Sanayi Durum Raporu
İşgücü Piyasası Araştırma Raporu
Batman Turizminin Geleceği
11. Kalkınma Planı Batman İli Yerel Paydaş Toplantıları Sonuç Raporu

Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, merkezi düzeyde Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları düzenlenmiştir. Ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi ve Plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için hazırlık çalışmaları katılımcı bir süreçle yürütülmüştür. Bu doğrultuda, merkezi düzeyde yapılan toplantıların yanı sıra doğrudan vatandaşların katılımıyla 81 ilde geniş katılımlı yerel paydaş toplantıları gerçekleştirilmiş ve kadın ve gençlerin görüşlerinin Plana yansıtılması amacıyla kadın ve gençlere yönelik olmak üzere özel öncelikli toplantılar düzenlenmiştir.

Bu raporda;
1. Batman İli Yerel Yatırım Gündemi,
2.TRC3 2014-2023 Bölge Planı Ekseninde Batman,
3. Onuncu Kalkınma Planı Politikalarına Genel Bakış,
4. On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Kapsamında Batman'da Yapılan Yerel Paydaş Toplantıları ve Sonuçlar
ele alınmıştır.

Batman Çevre Durum Raporu

Batman İl Çevre Durum Raporu yıllık bazda hazırlanan; Batman'ın çevresel durumuna ve yürütülen çalışmalara dair veri ve bilgiler içeren kapsamlı bir rapordur.  Rapor formatında Hava, Su ve Su Kaynakları, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları, Çevre Eğitimleri, İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri Araştırma Formu konu başlıklarında bilgi ve veriler sunulmaktadır.

TRC3 Lisanslı Depoculuk Raporu

TRC3 Bölgesi'nde tarım ürünleri üretiminin sürekliliğini sağlanması, ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesi ve ürünün hak ettiği şekilde fiyatlandırılması açısından lisanslı deponun kurulması bir gereklilik haline gelmiştir. Bu gerekliliğin yanında Bölgemize yapılacak yatırımlardan önce ilgili yatırımın fizibilite çalışmalarının yapılması ve benzer yatırımlarda fizibilite alışkanlığının kazandırılması amacıyla yürütülen "TRC3 Bölgesi İlleri Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İhtiyacının Tespiti ve Ön Fizibilite Çalışması Projesi" kapsamında bu rapor hazırlanmıştır.

Batman Yatırım Destek Ofisi

GAP Mah. 2509. Sok. Bina No: 2 Safir Plaza Kat: 5 Daire: 505 BATMAN

Bilgi Hattı

0(488) 212 65 24